Domácí Hospic Jordán

Poradna

ilu

Provozní doba poradny:

Prosíme, konzultaci je potřeba předem domluvit na tel.: 725 414 931! 

Konzultace probíhají v poradně, nebo v domácím prostředí klienta (v Táboře a okolí do 25 km od Tábora), pokud se z vážných důvodů (nepohyblivost, vážná nemoc, či péče o vážně nemocného člověka) nemůže klient do poradny dostavit.
Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, je možné se s pracovnicí Poradny domluvit na jiném, dle aktuálních časových možností Poradny, termínu.

Pondělí 7:00-13:30
Úterý 7:00- 13:30
Středa 7:00-11:00, 14:00-16:30
Čtvrtek 7:00-13:30
Pátek 7:00- 13:30

Poslání poradny DHJ

Posláním poradny Domácího hospice Jordán je poskytovat občanům informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství.Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Odborné sociální poradenství je jednou ze služeb Domácího hospice Jordán, o.p.s., jehož posláním je umožnit nemocnému a jeho pečujícím co nejvyšší možnou kvalitu života v jeho domácím prostředí.

Cíle

 • Formou poradenství pomoci uživateli zorientovat se a adaptovat na náročnou životní situaci tak, aby důsledky psychické krize pro jeho život byly konstruktivní, nikoli ničivé.

 • Formou poradenství pomoci uživateli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do konce života a formou poradenství a doprovázení pečujícím pomoci zvládnout tuto obtížnou životní situaci.

Konkrétní cíle poradny

 • Pomoci formou poradenství lidem, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu ztráty zdraví a s tím spojenými negativními vlivy a z důvodu blízkosti smrti, či náročné situace po úmrtí blízkého člověka.

 • Podporovat rodiny v péči o své blízké, tak, aby byla zachována jejich přirozená vztahová síť.

 • Pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc.

 • Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.

 • Zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, související s kvalitní péčí v domácím prostředí.

 • Pozůstalým v období zármutku pomoci vlastním způsobem prožít smutek v bezpečném prostoru, poskytnout podporu a pomoc zorientovat se v nové životní situaci, přijmout ztrátu, nalézt nové role v životě, naučit se žít bez svého blízkého.

Obecné vymezení cílových skupin

Osoby v krizi:
jsou pro nás lidé, kteří se ocitají v náročné životní situaci, z důvodu závažných ztrát v jejich životě a tuto situaci se jim nedaří zvládnout vlastními silami (ev. ani za pomoci svých blízkých) v přijatelném čase a navyklým způsobem. Psychickou krizi vnímáme jako normální reakci na náročnou životní situaci a nabízíme podporu a pomoc najít takové způsoby řešení, které jim pomohou ji zvládnout.

 • Lidé, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti

 • Terminálně nemocní lidé, kteří se v důsledku své nemoci potýkají s nepříznivou sociální situací, a obracejí se na nás

 • Lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, či si nevědí rady

 • Lidé, kteří hledají možnosti péče v domácím prostředí při vážném či dlouhodobém onemocnění

 • Lidé, kteří se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení a vyrovnávají se ztrátou a zármutkem

Senioři:
 • Lidé, kteří potřebují podporu a pomoc z důvodu nemoci či úbytku fyzických i psychických sil
Osoby s jiným zdravotním postižením:
 • Lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu nemoci.


Formy poskytování služeb

ilu

Kontaktovat nás můžete na adrese:

Domácí hospic Jordán,o.p.s.
Bydlinského 2964
390 02 Tábor

Mgr. Jitka Hrubá

Telefon:
725 414 931

E-mail:
poradna@hospicjordan.cz

 • Ambulantní forma odborného sociálního poradenství - je uživatelům k dispozici pouze ve stanovené dny a časy (provozní doba). Před návštěvou poradny je vhodné se telefonicky objednat. Provozní doba poradny je vyvěšena na vstupních dveřích poradny, uvedena na webových stránkách Domácího hospice Jordán, na letáčcích a dalších  propagačních materiálech poradny.

 • V domácím prostředí uživatele, pokud se z vážných důvodů (např. nepohyblivosti nebo vážné nemoci uživatele, či z důvodu péče o vážně, chronicky, dlouhodobě nemocného) nemůže  uskutečnit konzultace v poradně,  navštíví sociální pracovnice uživatele v jeho domácnosti v Táboře a okolí v dojezdové vzdálenosti 25 km od Tábora. Pokud uživateli uvedená provozní doba nevyhovuje, může se s pracovníkem poradny domluvit jinak dle aktuálních časových možností.

 • Telefonicky

 • E-mailem

 


V jakém případně NEMŮŽEME službu poskytnout

 • Neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá (tj. zájemce nespadá do okruhu cílové skupiny uživatelů odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán, o.p.s.)
 • Je naplněná kapacita

Vstup uživatele do služby

 • O poskytovaných službách se zájemci mohou dozvědět z letáků a propagačních materiálů (umístěných městských a obecních úřadech v regionu, z nástěnek místních lékařů, kontaktních poboček úřadů práce, sociálně - zdravotních služeb v regionu, OSSZ, knihoven, webových stránek, facebooku. Dále pravidelně pořádáme dny otevřených dveří a další akce pro veřejnost.

 • Služby poradny jsou poskytovány na základě zájmu (iniciativy) uživatele služby. Zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí (informace jsou poskytnuty tak, aby se zájemce mohl svobodně rozhodnout, zda službu využije. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne dostatek prostoru k vyjádření jeho přání a potřeby pomoci při řešení obtížné situace. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro její poskytnutí. V jednání jsou vždy respektována práva a potřeby osob, které nemohou číst, nebo neslyší. Stejně tak je každý zájemce o službu upozorněn na možnost řešení situace jinými způsoby a s využitím ostatních poradenských systémů a institucí, existuje-li tato možnost.

 • V úvodu konzultace je zájemce o službu seznámen se základními informacemi služby – (zejména posláním poradny, zásadami a vnitřními pravidly služby, komu poskytujeme, jak poskytujeme, místem a provozní dobou, rozsahem služby a podmínkami dohody, která upravuje vztah mezi poradnou a uživatelem).
Dohoda o poskytování služby odborného poradenství

Je většinou nepsaná (pokud si zájemce výslovně nepřeje písemné uzavření smlouvy) a uzavírá v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby (podmínkami ústní dohody), rozumí jim a s uzavřením dohody za dojednaných podmínek souhlasí. Uživatel s pracovnicí poradny dohodne průběh spolupráce (tzv. individuální plán- dojednávání očekávání, potřeb uživatele, kroky k dosažení cíle).

Vedení dokumentace uživatele

je v kompetenci sociální pracovnice poradny. Jedná se o vedení dokumentace o zájemcích, uživatelích a bývalých uživatelích služby a zpracovává tak údaje, které pokládá za důležité pro poskytování bezpečné kvalitní služby. Uživatelům jsou služby poskytovány anonymně uživatel poradny (většinou pod značkou dle dohody), nebo pod jménem ( pokud písemně souhlasí se zpracováním osobních údajů). Jedná se zejména o jméno a kontaktní údaje uživatele. O průběhu poskytování služby je vedena dokumentace, do níž má uživatel právo nahlížet. Poskytovatel služby se zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje budou neprodleně zlikvidovány, jakmile pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Uživatel má právo kdykoli souhlas odvolat, v tom případě bude proveden výmaz osobních údajů a je informován o skutečnosti, že nadále bude veden jako anonymní uživatel.

Ukončení poskytování služby

 • Uživatel má právo ústní dohodu s poskytovatelem odborného sociálního poradenství ukončit bez udání důvodu kdykoli v průběhu poskytování služby. O této možnosti je informován.

 • Uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit či ukončit a pokud o ni znovu požádá, využít. Služba mu bude poskytnuta ve stejné kvalitě.

 • Poradna může službu ukončit dosažením dohodnutého cíle, dále z důvodu, že neposkytuje služby požadované služby, které vyplynuly při řešení dané situace uživatele, nemá možnost dále požadovanou službu zajistit a odkáže na jinou službu, případně by další pokračování v poskytování služby bylo v rozporu s posláním a cíli zařízení.

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé poradny, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Poradna má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou uživatelé seznamování při vstupním rozhovoru, jsou zveřejněna též v čekacích prostorách poradny.

Kým je poradenství poskytováno:

Poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí nebo jiným odborníkem

Metody poradenství Zásady Tým
 • Poradenství
 • Základní krizová intervence
 • Doprovázení
 • Konzultace
 • Individuální přístup
 • Empatie
 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Spolupráce
 • Nestrannost a rovný přístup
 • Odbornost
 • Respektování vlastní vůle klientů
 • Respektování navyklých způsobů života
 • Respektování práva na soukromí

 • Sociální pracovník dodržuje
  Etický kodex sociálních pracovníků ČR
 • Všichni pracovníci poradny
  (včetně dobrovolníků a stážistů)
  dodržují etický kodex multidisciplinárního
  týmu DHJ
 • Každý je někomu odpovědný
 • Supervize a vzdělávání

Materiální a technické zázemí služby

Poradna je umístěna v sídle Domácího hospice Jordán, o.p.s. na adrese: Bydlinského 2964, Tábor, jedná se o nájemní prostory.

Poradna má k dispozici:

 • Konzultační místnost, která je vybavena je vybavena 1 pracovním stolem a dvěma uzamykatelnými skříňkami na dokumentaci uživatelů
 • Sedací souprava pro konzultace s uživateli
 • Tiskárna, kopírka, skartovač
 • Mobilní telefon
 • Internet, wifi připojení
 • Služební automobil
 • WC
 • Zázemí pro zaměstnance: kuchyňská linka, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice

Prostředí poradny je vždy čisté, útulné, tak aby se uživatel mohl cítit příjemně a bezpečně. Prostředí poradny splňuje hygienické i bezpečnostní podmínky, zaručuje uživateli diskrétnost a bezpečí. Současně je prostředí poradny pracovním prostředím pro výkon práce pracovníka poradny, má zajištěno bezpečné, estetické, pracovní zázemí.


Činnost Poradny je finančně podporována: logo kraje

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail