Domácí Hospic Jordán

Realizace odlehčovací služby

Název organizace:

Domácí Hospic Jordán, o.p.s.

Identifikátor služby:
6 065 887

Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby jsou jednou ze služeb Domácího hospice Jordán, o.p.s., jehož posláním je umožnit nemocnému a jeho pečujícím co nejvyšší možnou kvalitu života v jeho domácím prostředí.Terénní odlehčovací služby jsou registrovanou sociální službou, kterou poskytujeme dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání odlehčovacích služeb
Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení potřebných záležitostí.

Cíle služby
 • umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném (domácím prostředí) a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života
 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
 • zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího

Komu jsou služby určeny (cílová skupina)
 • služby poskytujeme osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí
 • a dále lidem, u kterých lékaři diagnostikovali onkologickou nemoc ve stadiu, v němž již není pravděpodobné vyléčení (kteří však mohou být aktivně léčeni radioterapií či chemoterapií), nebo nenádorové nemoci (např. pokročilý syndrom demence s výrazně sníženou schopností pohybu, bez možnosti chůze), kteří si přejí zůstat ve svém domácím prostředí
 • služby jsou určeny lidem od 18 let věku

Kdy služby nemůžeme poskytnout
 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá (tj. nespadá do okruhu cílové skupiny osob)
 • v případě, kdy uživatel nechce služby přijímat, nebo ohrožuje pracovníky služby
 • v případě naplnění kapacity

Uživatelům poskytujeme úkony terénní odlehčovací služby v jejich domácím prostředí:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravyzprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na vycházku, k lékaři)
 • sociálně terapeutické činnosti (vedoucí k rozvoji, nebo k udržení sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)
 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • součástí odlehčovacích služeb není zdravotnická péče

Za jakých podmínek
 • na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování služby
 • úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/ 2006 Sb.úhrada je stanovena dle aktuálního sazebníku.
 • služby nabízíme formou pravidelné i jednorázové pomoci

Vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

O poskytovaných službách se zájemci mohou dozvědět z letáků a propagačních materiálů (umístěných v městských a obecních úřadech v regionu, z nástěnek místních lékařů, kontaktní pobočky úřadů práce, sociálně- zdravotních služeb v regionu, OSSZ, knihoven, webových stránek, facebooku. Dále pravidelně pořádáme dny otevřených dveří a další akce pro veřejnost.

Prvotní kontakt se zájemcem (budoucím uživatelem), nebo jím pověřeným zástupcem (nejčastěji rodinným pečujícím, popř. jinou blízkou osobou) vede sociální pracovnice. Osobní jednání probíhá po předchozí telefonické dohodě v kanceláři sociální pracovnice a dále v přirozeném (domácím) prostředí zájemce o službu. Sociální pracovnice zjišťuje zájemcovy potřeby, očekávání a seznámí ho s posláním, cíli, možnostmi a podmínkami služby, obsahem písemné smlouvy o poskytování služby. Jednou ze základních podmínek poskytnutí služby je, že si službu budoucí uživatel a pečující opravdu přejí, což sociální pracovnice průběžně během jednání ověřuje. Pokud se přání, potřeby a očekávání zájemce shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domluveno jednání v domácnosti zájemce, v předem dohodnutém čase. Jednání je přítomen zájemce (budoucí uživatel služby), rodinný pečující, sociální pracovnice, dle možností i pracovnice odlehčovacích služeb (pečovatel/ka), tj. budoucí klíčová pracovnice u uživatele. Je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb a cílů uživatele, četnost a rozsah služby, dojednána a uzavřena písemná smlouva o poskytování služby a dojednán individuální plán uživatele.

Osobní konzultaci se sociální pracovnicí je vhodné si domluvit předem na telefonu 601 106 202, který je k dispozici ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00-16:00 hodin.


Ukončení poskytování služby


Důvody ukončení služby: vzájemnou dohodou uživatele a poskytovatele, úmrtím uživatele, zániku služby či organizace, příp. pokud uživatel neplní povinnosti vyplývající se smlouvy o poskytování sociální služby.


Kým jsou služby poskytovány


Sociální pracovník

– přijímá žádosti o službu, provádí šetření v rodině, uzavírá smlouvy o poskytování služby a zajišťuje plynulý průběh služby, poskytuje sociální poradenství.

Pracovník odlehčovacích služeb (pečovatel / pečovatelka)

– poskytuje úkony odlehčovací služby dle zákona o sociálních službách, je klíčovou pracovnicí uživatelů služby.


Materiální a technické zázemí služby


Zázemí terénních odlehčovacích služby je umístěno v sídle Domácího hospice Jordán, o.p.s. na adrese: Bydlinského 2964, Tábor, jedná se o nájemní prostory.
Vstup i veškeré prostory jsou bezbariérové.

Domácí hospic Jordán se nachází v blízkosti MHD: zastávka Komenského (odtud cca 5 min chůze), zastávka Černé mosty- MHD (cca 10 min chůze). Z vlakového a autobusového nádraží cca 20 min chůze (870 m).
Autem - je možno parkovat přímo v ulici Bydlinského, před Domácím hospicem.


Materiální vybavení služby
 • Administrativní zázemí pro sociální pracovnici a pečovatelky (2 samostatné uzamykatelné kanceláře)
 • PC, tiskárny, kopírky, skartovač
 • Uzamykatelné skříně na dokumentaci uživatelů
 • Mobilní telefony
 • Internet, wifi připojení
 • Čekací místnost – kancelář se stolkem, tiskovinami, její součástí je i dobročinný obchůdek, takže nikomu nemusí být zřejmé, zda se nejedná o náhodného kupujícího
 • WC
 • Zázemí pro zaměstnance: kuchyňská linka, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
 • Služební automobil

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé poradny, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Služba má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou uživatelé seznamování při vstupním rozhovoru, jsou zveřejněna též v čekacích prostorách hospice.


Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail