Domácí Hospic Jordán

Sazebník služeb

Sazebník Terénní odlehčovací služby
(s platností od 1.2.2024)

Úhrada je stanovena jednotnou částkou 155 Kč za hodinu péče, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů  netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.


Sazebník Terénní odlehčovací služby
(formát PDF)

 

Základní činnosti podle zákona o sociálních službách

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, vousy
 3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a obdobné služby

 1. doprovázení (lékař, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující služby a doprovázení zpět)
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (procházka)

e) sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti

 1. sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – komunikace, četba, hudba, tvoření, vzpomínání, foto, kvízy, hry

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pochůzky, drobné nákupy, dohled nad užitím léků)
 2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (komunikace v institucích)

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (domácí práce, podpora přiměřené aktivity, podpora využívání KP atp.)
 2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Činnosti bez úhrady

Základní sociální poradenství (např. informace o možnostech sociálních služeb, příspěvku na péči, kompenzačních pomůckách, úpravy domácího prostředí).

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail