Domácí Hospic Jordán

Provozní a půjčovní řád

POSTUP PŘI ZAPŮČENÍ POMŮCKY

1. Informace o kompenzační pomůcce a edukace o jejím použití

Pronajímatel seznámí nájemce s vybranou pomůckou, předvede její funkci, provede  odborný zácvik obsluhy pomůcky. Jiné užití pronajaté pomůcky není v souladu se Smlouvou o nájmu kompenzační pomůcky.  Veškerá rizika a odpovědnost při používání pomůcky nese nájemce a bude pomůcky používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami správné obsluhy, s nimiž byl seznámen při převzetí. Nájemce za pomůcky osobně odpovídá po dobu od fyzického převzetí až do okamžiku vrácení. V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat půjčovnu DhJ.

Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.

2. Sepsání smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky

DhJ sepíše s nájemcem Smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky, která je oběma smluvními stranami podepsána. Originál smlouvy zůstává pronajímateli, kopii dostává nájemce.


3. Platba

a) bezhotovostně

Pronajímatel vystaví fakturu, na základě které nájemce uhradí nájem do data splatnosti a uvede variabilní symbol dle faktury.

b) vratná kauce

Za každou pomůcku  se účtuje tzv. „vratná kauce“, která se zaplatí předem a v hotovosti. Výše kauce se řídí aktuálním ceníkem. Maximální výše vybírané kauce je stanovena na 5000,- Kč.  Tato kauce je vrácena nájemci v případě včasného vrácení funkční a nepoškozené pomůcky.

c) jednorázový poplatek

Za výpůjčku kratší než 10 dnů se účtuje jednorázový poplatek 200Kč

 

4. Prodloužení nájmu pomůcky

Nájemce si před ukončením sjednané výpůjční doby může prodloužit dobu nájmu (osobně nebo telefonicky). 

5. Přeprava pomůcek

Přepravu si zajišťuje nájemce.
POSTUP PŘI VRÁCENÍ POMŮCKY

1. Zkontrolování pomůcky

Při vrácení pomůcky pracovník DhJ zkontroluje pomůcku za přítomnosti nájemce. Nájemce se zavazuje vrátit pomůcky do konce doby zapůjčení, uvedené ve smlouvě, a ve stavu, v jakém je převzal, tj. čisté a plně funkční.

Za znečištění pomůcky má pronajímatel právo si účtovat 200,- Kč.

Zjistí-li pronajímatel při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí nájemce nebo jeho neodborným zacházením s pomůckou, je nájemce povinen nahradit DhJ  náklady nutné pro odstranění těchto závad. Náklady na opravu mohou být odečteny z vybrané zálohy.

Případné poškození, ztrátu či odcizení pomůcky je nájemce povinen oznámit pronajímateli neprodleně. Za poškození, ztrátu či odcizení pomůcky odpovídá nájemce podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o náhradě škody.

2. Termín vrácení, prodloužení pomůcky

Poplatek za zápůjčku je účtován až do data fyzického vrácení pomůcky.

Pokud nájemce pomůcku vrátí před ukončením sjednané půjčovní doby je nájemci vrácena nespotřebovaná část zálohy za pomůcku, dle platného Sazebníku Půjčovny kompenzačních pomůcek DhJ ( v době kdy uzavřel smlouvu o výpůjčce.)

Připadne-li termín vrácení kompenzační pomůcky na víkend, pomůcku lze vrátit následující pracovní den bez účtování dalších poplatků.

Pokud nájemce vrátí pomůcku opožděně a neprodloužil si včas výpůjční dobu (osobně nebo telefonicky), bude mu účtováno za každý den, o který překročil smluvní termín, nájemné dle platného Sazebníku Půjčovny kompenzačních pomůcek DhJ.


3.
Údržba a bezinfekčnost pomůcky

Pronajímatel zajištuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly pronajímány v dobrém technickém stavu a bez závad. Provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším pronájmem.

 


Podpisem smlouvy o nájmu stvrzuje klient souhlas s těmito pravidly.

Provozní a půjčovní řád, stejně jako jeho změny, nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

pdf verze Provozní a půjčovní řád: formát PDF

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail