Domácí Hospic Jordán

Provozní a půjčovní řád

POSTUP PŘI ZAPŮČENÍ POMŮCKY

1. Informace o kompenzační pomůcce a edukace o jejím použití

Pronajímatel seznámí nájemce s vybranou pomůckou, předvede její funkci, provede  odborný zácvik obsluhy pomůcky. Jiné užití pronajaté pomůcky není v souladu se Smlouvou o nájmu kompenzační pomůcky.  Veškerá rizika a odpovědnost při používání pomůcky nese nájemce a bude pomůcky používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami správné obsluhy, s nimiž byl seznámen při převzetí. Nájemce za pomůcky osobně odpovídá po dobu od fyzického převzetí až do okamžiku vrácení. V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat půjčovnu DhJ.

Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.

2. Sepsání smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky

DhJ sepíše s nájemcem Smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky, která je oběma smluvními stranami podepsána. Originál smlouvy zůstává pronajímateli, kopii dostává nájemce.

3. Platba

a) v hotovosti

Nájemce zaplatí půjčovné na předem sjednanou dobu a pracovník vystaví doklad o zaplacení. Výše půjčovného se řídí platným, pravidelně aktualizovaným Sazebníkem Půjčovny kompenzačních pomůcek. Minimální doba nájmu je jeden týden (7 dní).

b) vratná kauce

Za každou pomůcku v pořizovací ceně vyšší než 1000 Kč se účtuje tzv. „vratná kauce“, která se zaplatí předem a v hotovosti. Výše kauce se řídí aktuálním Sazebníkem Půjčovny kompenzačních pomůcek. Maximální výše vybírané kauce je stanovena na 5000,- Kč.  Tato kauce je vrácena nájemci v případě včasného vrácení funkční a nepoškozené pomůcky.

c) bezhotovostně

Bezhotovostní platba je možná po splnění následujících podmínek:

  • Úhrada prvního nájemného a vratné kauce v hotovosti
  • Přidělení variabilního symbolu

V případě bezhotovostní platby poskytne pronajímatel číslo účtu DhJ, dle stanoveného termínu, s předem dohodnutým variabilním symbolem platby.

4. Prodloužení nájmu pomůcky

Nájemce si před ukončením sjednané výpůjční doby může prodloužit dobu nájmu (osobně nebo telefonicky). Zároveň je povinen domluvit způsob zaplacení za tuto dobu.

5. Přeprava pomůcek

Přepravu si zajišťuje nájemce.
 

POSTUP PŘI VRÁCENÍ POMŮCKY

1. Zkontrolování pomůcky

Při vrácení pomůcky pracovník DhJ zkontroluje pomůcku za přítomnosti nájemce. Nájemce se zavazuje vrátit pomůcky do konce doby zapůjčení, uvedené ve smlouvě, a ve stavu, v jakém je převzal, tj. čisté a plně funkční.

Za znečištění pomůcky má pronajímatel právo si účtovat 200,- Kč.

Zjistí-li pronajímatel při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí nájemce nebo jeho neodborným zacházením s pomůckou, je nájemce povinen nahradit DhJ  náklady nutné pro odstranění těchto závad. Náklady na opravu mohou být odečteny z vybrané zálohy.

Případné poškození, ztrátu či odcizení pomůcky  je nájemce povinen oznámit pronajímateli do osmi dnů. Za poškození, ztrátu či odcizení pomůcky odpovídá nájemce podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o náhradě škody.


2.
Termín vrácení, prodloužení pomůcky

Poplatek za zápůjčku je účtován až do data fyzického vrácení pomůcky.

Pokud nájemce pomůcku vrátí před ukončením sjednané půjčovní doby je nájemci vrácena nespotřebovaná část zálohy za pomůcku, dle platného Sazebníku půjčovny kompenzačních pomůcek Dhj ( v době kdy uzavřel smlouvu o výpůjčce.)

Připadne-li termín vrácení kompenzační pomůcky na víkend, pomůcku lze vrátit následující pracovní den bez účtování dalších poplatků.

Pokud nájemce vrátí pomůcku opožděně a neprodloužil si včas výpůjční dobu (osobně nebo telefonicky), bude mu účtováno za každý den, o který překročil smluvní termín, nájemné 50,- Kč.


3.
Údržba a bezinfekčnost pomůcky

Pronajímatel zajištuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly pronajímány v dobrém technickém stavu a bez závad. Provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším pronájmem.

 


Podpisem smlouvy o nájmu stvrzuje klient souhlas s těmito pravidly.

Provozní a půjčovní řád, stejně jako jeho změny, nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

pdf verze Provozní a půjčovní řád: verze PDF

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail